سـامانه شفافــ‌سازی

لیست فایل‌ها

لیست مناقصات سال 1402شرکت آب منطقه ای زنجان
 جزئیات مرتبط با قرارداد ها
 
 
 20
55.95 KB
 
لیست مناقصات سال 1401 شرکت آب منطقه ای
 جزئیات مرتبط با قرارداد ها
 
 
 61
36.16 KB
 
لیست مناقصات منجر به قرارداد سال 1401 شرکت آب منطقه ای زنجان
 جزئیات مرتبط با قرارداد ها
 
 
 38
57.21 KB