سـامانه شفافــ‌سازی

لیست فایل‌ها

لیست مناقصات منجر به قرارداد سال 1402 شرکت آب منطقه ای زنجان
 جزئیات مرتبط با قرارداد ها
 
 
 11
105.63 KB
 
لیست مناقصات سال 1402شرکت آب منطقه ای زنجان
 جزئیات مرتبط با قرارداد ها
 
 
 44
146.20 KB
 
لیست مناقصات سال 1401 شرکت آب منطقه ای
 جزئیات مرتبط با قرارداد ها
 
 
 92
36.16 KB
 
لیست مناقصات منجر به قرارداد سال 1401 شرکت آب منطقه ای زنجان
 جزئیات مرتبط با قرارداد ها
 
 
 48
57.21 KB